MODERNIZATION OF VESSEL “DUNAEVSKIY”, FLOATING RESTAURANT “VOLGA-VOLGA”